Návštěvní řád

Návštěvní řád

 1. Návštěvní řád je platný pro budovu Kladenského divadélka na představení, jejichž pořadatelem je spolek Divadélko U Zvonu, z.s.
 2. Návštěvním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů.
 3. Zakoupením vstupenky a vstupem do objektu diváci vyjadřují souhlas s návštěvním řádem a zavazují se k jeho dodržování.
 4. Všichni diváci, jsou povinni prokázat se platnou vstupenkou.
 5. Divákovi bez platné vstupenky nebude umožněn vstup do sálu.
 6. Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 7. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla odpovídá rodič, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor.
 8. Vstup do divadla po začátku představení bohužel není možný.
 9. Pověření zaměstnanci divadla mají právo odepřít vstup osobám (příp. vyvést bez nároku na náhradu vstupného) pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce a nedodržují návštěvní řád a nedbají pokynů pořadatele.
 10. Do foyer divadla bohužel není zajištěn bezbariérový. Pohyb ve foyer a sálu je již bezbariérový. Pro vozíčkáře je možno zajistit adekvátní místo s dobrým výhledem na jeviště.
 11. Budova divadla je divákům přístupna 30 min. před začátkem představení, vstup do sálu je umožněn 30 min. před začátkem představení.
 12. Divákům není dovolen vstup se zvířaty s výjimkou vodícího nebo asistenčního psa.
 13. Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určeným a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného, hercům, zaměstnancům divadla a jiným pověřeným osobám.
 14. Diváci odkládají svrchní oděv a jiné předměty v šatně proti lístku, jímž se musí při vyzvedávání prokázat. Poplatek za služby šatny je dobrovolný. Pokud se diváci lístkem neprokážou, musí uschovanou věc přesně popsat, a bude jim vydána po skončení provozu šatny. Divadélko U Zvonu, z.s. odpovídá jen za věci, které převzali do úschovy v prostoru k tomu určenému.
 15. Diváci nesmí do úschovy v šatně odkládat věci zapáchající, hořlaviny, věci, které by poškodily ostatní oděvy, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
 16. V průběhu představení jsou všichni diváci povinni ve foyeru, a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nebylo představení rušeno.
 17. V případě nevolnosti nebo úrazu mají diváci možnost tuto skutečnost ohlásit členovi spolku Divadélko U Zvonu, z.s., který zajistí pomoc a v případě potřeby přivolá lékaře.
 18. Při představeních pro školy zodpovídají za pořádek a bezpečnost diváků osoby pověřené dohledem nad nimi.
 19. Do divadelního sálu není dovoleno vnášet jídlo a nápoje.
 20. Divákům je ve všech prostorách divadla zakázáno:
 • kouřit (včetně elektronických cigaret)
 • používat otevřený oheň
 • poškozovat budovu a vybavení interiéru
 • vhazovat předměty na jeviště a do hlediště
 • pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele
 • telefonovat v hledišti během představení
 1. V případě evakuace objektu divadla jsou diváci povinni dodržovat požární evakuační plán a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád, požární evakuační řád a požární poplachové směrnice jsou viditelně vyvěšeny v prostoru šaten pro diváky.
 2. Každá osoba vstupující do divadla souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.
 3. Upozorňujeme, že Divadélko U Zvonu, z.s. neodpovídá za akce, u kterých není pořadatelem.

Vydáno dne 1. prosince 2018 s účinností od 1. prosince 2018.

Návštěvní řád je viditelně umístěn v prostoru šatny pro diváky a na internetových stránkách spolku Divadélko U Zvonu, z.s.